Vlasová kozmetika


Obchodné podmienky

1. Kupujúci má právo na vrátenie tovaru do 14 dní od jeho prevzatia, za predpokladu že tovar je nepoškodený. Ak je tovar používaný nad rámec bežného odskúšania a tovar už nie je možné predávať ako nový, má predajca nárok, domáhať sa vzniknutej škody.


2. Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:

Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako podnikateľ, uveďte tiež Vaše obchodné meno, IČO, DIČ a miesto podnikania.

3. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Stav objednávky môžete sledovať vo Vašom užíveteľskom profile.

4. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 8:00 - 17:00, o presnom čase dodanie Vás bude informovať kuriér. V prípade že ste si zvolili dopravu poštou, tak sa vám pokúsi tovar doručiť poštový doručovateľ ( bez kontaktovania) V prípade, že vás nezastihne nechá vám oznámenie o uložení zásielky s ktorým si zásielku vyzdvihnete na vašej pošte.

5. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

6. Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku.

7. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo po prevzatí v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Ak sa rozhodnete tovar vrátiť, kontaktujte predávajúceho a na požiadanie Vám e-mailom zašleme formulár určený na odstúpenie od zmluvy. Zakúpený tovar zašlete spolu s dokladom o kúpe na vlastné náklady späť na adresu sídla spoločnosti. Pri vrátení zasielajte prosím tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva apod. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

V súlade so zákonom nemôže objednávateľ odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a)    poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b)    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;
c)    predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia

8. Cena je vždy potvrdená priamo v objednávke, ktorá je doručená na e-mail kupujúceho. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

9. Povinnosť spätného odberu spotrebiča nesie jeho dovozca do SR. Spotrebiče je po upotrebení možné bezplatne odovzdať na tzv. zbernom dvore, ktorých zoznam vedie obecný úrad v mieste Vášho bydliska.

10. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

11. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.

Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu posktnuté.

12. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

13. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

14. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

15. Ak si kupujúci zvolí spôsob platby bankovým prevodom a predávajúci mu pre urýchlenie vybavenia objednávky pošle tovar skôr, ako kupujúci uhradí faktúru, kupujúci je povinný previesť peniaze za tovar do 24 hod od dodania tovaru. Inak si predávajúci vyhradzuje právo vymáhať pohľadávku súdnou cestou. Tovar zostáva majetkom predávajúceho do úplného uhradenia faktúry.

17. V prípade, že si kupujúci zvolil dopravu slovenskou poštou, je povinný zásielku prevziať buď od poštového doručovateľa, alebo si ju vyzdvihnúť na svojej pošte na základe oznámenia o uložení zásielky. Ak oznámenie nedostal ani do troch pracovných dní od potvrdzujúceho emailu  o doslaní objednávky,  je povinný kontaktovať predávajúceho. Ten mu poskytne číslo zásielky, na základe ktorého mu príslušná pošta tovar vydá aj bez oznámenia.

Ak si tovar kupujúci neprevezme, ani nevyzdvihne a tovar sa vráti predávajúcemu, je predávajúci oprávnený domáhať sa úhrady nákladov na dopravu k zákazníkovi a od zákazníka späť vo výške 5 eur. V prípade že táto úhrada nebude vykonaná ani do 7 dní od zaslania výzvy, predávajúci pohľadávku presunie spoločnosti na vymáhanie pohľadávok. Trovy spojené s vymáhaním znáša kupujúci.


18. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.skvelynakup.sk. Tieto nákupné podmienky sú platné od 1.9.2012 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

OWRjNDZlZ